top of page

Acerca de

TTFLeValantLoRes-74.jpg

Algemene voorwaarden & huishoudelijk reglement

Bed & Breakfast Valant

Wij heten u van harte welkom in Valant en wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden & Huishoudelijk Reglement

1. Algemeen

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast ‘Valant’, adres Astridlaan 171, 8310 Assebroek/ Brugge.

 • Onder Bed & Breakfast ‘Valant’ wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en / of de ‘B&B’.

 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’.

 • Eigenaars / beheerders van B&B ‘Valant’ zijn Valerie Geers en Anthony Longueville. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen.

 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht (zie punt 4).

 • Gasten van B&B ‘Valant’ dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie.

 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en / of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ‘Valant’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden / Huishoudelijk Reglement kosteloos verstrekt.

 

2.  Bed and Breakfast ‘Valant’

 

 • De accommodatie is beschreven op de website www.valant-brugge.be.

 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van ‘Valant’ ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van de kamers gebruik maken.

 • De accommodatie is zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken.

 

3. Tarieven

 

 • De actuele kamerprijzen staan beschreven op www.valant-brugge.be.

 • De tarieven van B&B ‘Valant’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten.

 • Kamerprijzen zijn inclusief ontbijt, gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting (€3 per persoon / per nacht).

 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

 • Alle vermeldingen op de website van de B&B worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B ‘Valant’ is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging.

 

4. Reservering en bevestiging

 

 • De reservering van een kamer / kamer(s) in B&B ‘Valant’ kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden.

 • Daarnaast kan gereserveerd worden via:

 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.

 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

 • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B ‘Valant’ een definitieve bevestiging per e-mail. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht.

 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken.

 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen.

 

5. Betaling

 

 • Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door B&B ‘Valant’, dient u een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op onze rekening. U kunt er ook voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan B&B ‘Valant’ over te maken.

 • Indien u de totale verblijfskosten niet in een keer, of d.m.v. voorschotbetaling over heeft gemaakt dient u het openstaande bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant of payconic . De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer BE60 9734 2744 3870 Valant Astridlaan 171 8310 Assebroek onder vermelding van het factuur/ – reserveringsnummer.

 • De overige kosten, zoals drinken/snoep/snacks, diner op bestelling, dient u bij vertrek contant of payconic af te rekenen. De kosten vindt u op een lijst in  B&B ‘Valant’.

 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant of payconic voldoen.

 • Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hier om vragen.

 • B&B ‘Valant’ kan geen betaling via credit card of visa accepteren.

 

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)

 

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de gereserveerde kamer(s), dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij de vrijgevallen kamers zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden.

 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:

  • annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos of verplaatsen datum

  • bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs

  • bij annulering tussen 7 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs

  • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht

 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per email of per post) te worden doorgegeven aan B&B ‘Valant’.

 • Verschuldigde bedragen zullen binnen 14 dagen overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar (BE60 9734 2744 3870 Valant Astridlaan 171 8310 Assebroek). Op verzoek wordt hiervoor een factuur verstrekt.

 

7. Aankomst en vertrek

 

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.

 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van B&B ‘Valant’ die bij vertrek dient te worden ingeleverd.

 • Op de dag van aankomst zijn kamers vanaf 15:00 uur beschikbaar en inchecken tot 18u.

 • Op de dag van vertrek dient u uw gereserveerde kamer uiterlijk om 11:00 uur te verlaten.

 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

8. Ontbijt

 

 • Het ontbijt is inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u geen gebruik maakt van het ontbijt kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen.

 • Wanneer u dieetwensen heeft, geef dit dan uiterlijk een dag voor aankomst aan.

 • Het ontbijt wordt geserveerd tussen 7:30 uur en 10:00 uur. Als u vroeger wilt ontbijten kan dat alleen in overleg met de eigenaar(s).

 • U mag ontbijten in de leefruimte. 

 

9. Uw verblijf

 

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur , dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor terras : hou alstublieft rekening met onze buren en andere gasten.

 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.

 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van terrassen en parkeerplaatsen, tenzij met in overleg en met goedkeuring van de eigenaar(s) / beheerder(s).

 

10. Veiligheid en milieu

 

 • Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen.

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaatsen.

 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten.

 • Waar u de E.H.B.O. doos en blusmiddelen kunt vinden wordt bij uw aankomst is aangegeven (een plattegrond is aanwezig op de gangen en in uw kamer).

 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder.

 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

 • De slaapkamers zijn geschikt voor overnachting van maximaal drie personen.

 • De gehele accommodatie is geschikt voor overnachten van maximaal 7 personen.

 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

 • De sleutel is verkrijgbaar bij de eigenaar(s) / beheerder(s).

 

11. Aansprakelijkheid
 • De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten

 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B ‘Valant’ zijn voor rekening van de gasten

 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed

 • Bij verlies van sleutels van B&B ‘Valant’ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht

 • B&B ‘Valant’ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

 • B&B ‘Valant’ is niet verantwoordelijke voor schade aan geparkeerde voertuig.

 

12. Klachten, meningsverschillen

 

 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar.

 

13. Overmacht

 

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd.

 

14. Privacy

 

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

15. Slotbepaling

 

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Belgische recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Belgie, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

 

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

 

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in B&B ‘Valant’!

(Augustus 2022 — laatste revisie d.d. 1 augustus 2022)

bottom of page